Vår inspirasjon

Vårt formål er å styrke den åpne og fordomsfrie dialogen i samfunnet for å redusere polarisering og bidra til et rausere samfunn. Det gjør vi ved å:

  • Spre kunnskap om dialogens plass i demokratiet.
  • Gi opplæring i dialogiske ferdigheter og dialog som metode.
  • Skape møteplasser for dialog.

Vi mener at kunnskap om dialog som metode er en demokratisk grunnkompetanse som demper polariseringen og legger til rette for et mer inkluderende samfunn der flere perspektiver får komme frem.

Vi tror at når vi inkluderer alle i åpne og fordomsfrie dialoger, tåler uenighet og er åpne for perspektivendringer kan vi leve mer harmoniske liv og finne bedre og mer bærekraftige løsninger for fellesskapet.

Vi kan bare endre samfunnet hvis vi tør utfordre og endre måten vi kommuniserer på.
Dialog i praksis

Hva er dialog for oss?

Dia [gresk] = gjennom, Logos [gresk] = ord, mening

For å ta kloke beslutninger, til beste for både individ og samfunn, trenger vi en åpen og fordomsfri dialog som skaper trygghet til å tenke nytt sammen.

Slik vi bruker ordet dialog handler det om å utforske et tema sammen gjennom å lytte med ro og tilstedeværelse, dele erfaringer og reflektere rundt nye erkjennelser slik at vi kan observere selve prosessen rundt vår tenkning. Slik utvikler vi vår kollektive bevissthet og kultur.

I dialogen er vi nysgjerrig på andres perspektiver og åpne for å kunne skifte mening om det kjennes rett. Derfor slår vi et slag for DIALOGEN som metode for å skape det nye.

I vårt arbeid med dialog og relasjonsbyggende kommunikasjon er vi inspirert av to store dialogiske tenkere, nemlig kvantefysikeren David Bohm og psykologen Marshall B. Rosenberg.

David Bohm skrev en rekke bøker om sin forståelse av det kvantefysiske rommet, kollektivets tanker og dialogens kraft. Han var selv grunnleggende undrende og utforskende til alt rundt seg og ønsket å skape en dypere sammenheng mellom mennesket, verden og universet. Hans tese var at verden kan forbedres ved at vi innser at vi alle er endel av den samme kollektive bevissthet. Ved å løfte frem flere perspektiver på et tema, samt følge med på hvilke antakelser vi har, kan vi komme frem til ny innsikt og forståelse. Kort fortalt gir den bohmske dialogen grunnlag for fri flyt av tanker og meninger, genuin og empatisk lytting, innsikt i underliggende antakelser, klargjøring av intensjoner og utforsking av nye muligheter.

Marshall B. Rosenberg var opptatt av å skape dyp personlig kontakt mellom mennesker og med det dempe eller lære seg å håndtere konflikter på en mer konstruktiv måte. Han utviklet og praktiserte en kommunikasjonsmetode som han kalte «non-violent communication». Vi kaller det relasjonsbyggende kommunikasjon. Det går ut på å uttrykke seg presist og ærlig ved å sette ord på egne følelser og behov og lytte til andres behov uten å tolke, kritisere eller høre kritikk. Roosenbergs hovedtanke var at alle mennesker har de samme grunnleggende behov, og dersom vi kommuniserer ut fra disse behovene, vil vi kunne møtes på et dypere plan og forstå hverandre bedre.

Vi mener at tenkningen til Bohm og metoden til Rosenberg utgjør en sterk kombinasjon av filosofisk rammeverk og konkrete og praktiske verktøy for dialogisk nyskaping.

Aktuelle artikler fra bloggen

David Bohms dialogiske univers
Kampen om ordet. Er dialog og debatt det samme?
Kunsten å lytte etter det aller viktigste

Skroll til toppen